Vanaf januari 2022 is er een nieuwe Adviesraad in de gemeente Bodegraven Reeuwijk. We adviseren gevraagd en ongevraagd aan de gemeente over onderwerpen in het sociale domein of onderwerpen die daarop van invloed zijn.

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk & inkomen en jeugdhulp. Maar ook gaat het over inburgering, wonen, woonomgeving en passend onderwijs. 
Bij ieder advies kijken we zoveel mogelijk vanuit het perspectief van de inwoners in al haar diversiteit. Daarbij baseren wij ons op ervaringen van inwoners,, gebruikers en op kennis en ervaringen van professionals.

We willen er met onze adviezen aan bijdragen dat elke burger in onze gemeente zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving en optimaal gebruik kan maken van de regelingen en voorzieningen die daarvoor zijn.

De Adviesraad bestaat uit vrijwilligers die hun rol op persoonlijke titel en onafhankelijk vervullen. 


Onze voorgangers voor advies aan de gemeente over bovengenoemde onderwerpen zijn de Wmo-raad en Stichting PUREE. Deze organisaties zijn inmiddels opgeheven. 

Leden

De leden van de adviesgroep zijn:


Marco Algera

Jolanda Gerbrandts
Jan Hoogendoorn, lid dagelijkse bestuur
Marlou Min, voorzitter@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl  of  tel. 06-53934372

Rypke Paulusma

Cees Vermeulen
Ilse Zey, penningmeester@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl 
Erna Zoomers, secretaris@adviesraadbodegravenreeuwijk.nl of tel. 06-14843934

 

We zijn nog specifiek op zoek naar een jongere.