Hieronder per uitgebracht advies een samenvatting en het gehele advies (PDF).

Augustus 2023, Algemene Subsidieverordening 2024, ongevraagd advies (brief)

De Adviesraad maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van de subsidie voor kleinere (vrijwilligers)organisaties. Zij adviseert daarom:

 1. heldere voorlichting aan alle organisaties die nu of straks subsidie aanvragen (wat houdt de gewijzigde verordening in, waar kan men terecht voor het nieuwe formulier en eventuele ondersteuning?);
 2. een eenvoudig nieuw aanvraagformulier, dat in de praktijk getoetst is;
 3. ondersteuning vanuit de gemeente bij het schrijven van de subsidie aanvraag (op verzoek);
 4. in gesprek te gaan met de betreffende organisatie, indien bij de beoordeling van de subsidieaanvraag gaten en onduidelijkheden naar voren komen.
Brief Over ASV Def 18 Aug 23
PDF – 460,6 KB 43 downloads
 • Mei 2023, Kaderdocument Inkoop 2025, gevraagd advies.

Het Kaderdocument Inkoop 2025 heeft een duidelijke richting en verdieping gekregen t.o.v. het Consultatiedocument. Er zijn echter ook nog een aantal aandachtspunten, zowel over de aansluiting met lokale voorveld, normaliseren en samenwerking, bovenregionale inkoop en inkoopsegmenten. Dit zijn onze aanbevelingen:

 1. De Gemeente Bodegraven-Reeuwijk zal de aansluiting moeten regelen tussen de triage bij de lokale toegang en het lokale voorveld. Dit kan in het Preventiebeleid dat momenteel ontwikkeld wordt.
 2. Contractmanagement vergt tweerichtingsverkeer tussen regio en gemeenten.
 3. Regel regionale regie en lokale begeleiding voor de overgang van oud naar nieuw (transitie).
 4. Gebruik bewezen effectieve methoden. Houd de inwoner in beeld bij ‘normaliseren’.
 5. Maak duidelijk wanneer, waarom en wat bovenregionaal moet worden ingekocht.
 6. Regel structurele samenhang tussen de segmenten.
 7. Kunt u duidelijk maken op welke wijze inwoners betrokken worden bij de nadere uitwerking.
 8. Voeg bij de indicatoren per segment stelselmatig klanttevredenheid toe als indicator.
 9. Regel per segment c.q. aanbieder overbruggingszorg.
 10. Voorkom dat een cliënt die hulp nodig heeft, in december niet meer kan worden doorverwezen. Wij adviseren daarom om geen budgetplafonds te gebruiken.
 11. Voorkom onnodige regeldruk bij het kiezen van de bekostigingsvorm per segment.
 12. Blijf innovatie stimuleren ondanks de langdurige contracten.
16 Mei 2023 Def Advies Kaderdocument Inkoop 2025
PDF – 718,8 KB 62 downloads

Mei 2023, Visiedocument Preventie, gevraagd advies

De ASD heeft een drietal aanbevelingen gedaan. Deze hebben betrekking op de definitie van Preventie, de samenhang met andere domeinen en op het opdrachtgeverschap van de gemeente.

1. Preventie is meer dan de beperkte omschrijving van het Sociaal Domein. Kijk opnieuw naar Gezondheid en Sport in relatie tot het Sociaal Domein. Benut de ervaringen die nu lokaal worden opgedaan op het gebied van gezondheid en sport. En stem proactief af met de lokale planvorming op het gebied van GALA / IZA.

2. Leg expliciet linken met de Inkoop Wmo / Jeugdzorg en de aanbevelingen van het rapport van de Groene Hart Rekenkamer over FermWerk.  Hier liggen ons inziens de preventie-opgaven in het Sociaal Domein.

3. Wijdt één van de geplande sessies met stakeholders specifiek aan samenwerking. Dit levert aangrijpingspunten en draagvlak voor een strategie om te komen tot structurele samenwerkingsverbanden, zoals een ketenpartneroverleg vroegsignalering.

15mei23, def. advies Visiedocument Preventie
PDF – 893,6 KB 67 downloads

Mei 2023, Verordening Jeugdhulp, gevraagd advies

De verordening Jeugdhulp moet om juridische redenen aangepast worden. Deze wordt nu in lijn gebracht met de modelverordening van de VNG. 

De ASD heeft aandacht gevraagd voor het familiegroepsplan. Zij stelt voor dat dit niet een optie is, maar een verplicht onderdeel van het behoefte-onderzoek dat door de gemeente wordt uitgevoerd na de vraag om hulp.

Ook vragen wij aandacht voor de wachttijd. Formeel mag het 8 weken duren voordat een eventuele beschikking wordt afgegeven. Wij vinden het belangrijk voor de wachtenden dat dit sneller verloopt. En hebben aangedrongen op meer ambitie en dit vast te leggen in de werkwijze van het Sociaal Team.

9 Mei 23 Def Advies Wijziging Verordening Jeugdhulp
PDF – 671,2 KB 64 downloads

Februari 2023, Huisvestingsverordening 2023, gevraagd advies.

De Gemeente vroeg advies over de nieuwe Huisvestingsverordening 2023, betreffende de regels voor de verdeling van de schaarse betaalbare huur- en koopwoningen .De ASD adviseert om:

 1. verwachtingen te managen naar woningzoekenden. Waar is een woningzoekende aan toe? Er is transparantie en informatie nodig over:
 • de kansen op het vinden van een betaalbare woning (bijv. 1 op 100);
 • hoe de verdeling van de betaalbare woningen plaatsvindt (de volgorde tussen specifieke doelgroepen en criteria);
 • welke voorrang statushouders al dan niet krijgen bij het toewijzen van een woning.
 1. de informatie uit aanbeveling 1 in ‘gewone mensentaal’ weer te geven. Denk bijv.  aan een ‘beslisboom’, waarin de volgorde van de specifieke doelgroepen en criteria staan.
 2. in de HVV meer duidelijkheid te geven over het % lokale of regionale binding boven de 25% voor betaalbare woningen.
 3. nog eens goed naar het criterium Woonduur / Leeftijd-score te kijken, omdat dit jongeren benadeelt. Leeftijd kan beter geschrapt worden.
 4. leegstaande panden in onze gemeente te verbouwen tot betaalbare huur-en/of koopwoningen. Dit kan m.n. voor jongeren en ouderen het contingent betaalbare woningen vergroten.
 5. het proces te versnellen om nieuwe concepten mogelijk te maken, zoals Het Ouden Huis, door samen te werken met andere partners op de woningmarkt.
Advies Huisvestingsverordening Definitief 020223
PDF – 618,5 KB 78 downloads

December 2022, Regionale Inkoop Jeugd en Wmo, gevraagd advies.

De Gemeente vroeg advies op het Consultatiedocument Strategische kaders Inkoop 2025, Jeugd & WMO Regio Midden-Holland d.d. 03-11-22.

De ASD geeft de volgende aanbevelingen:

 1. Maak meer dan tot nu toe gebruik van informatie van cliënten zelf die tijdens en na afloop van zorg- en ondersteuningstrajecten via bijvoorbeeld peilingen en evaluatiegesprekken wordt opgehaald en geef onafhankelijke cliëntondersteuners (OCO) en zorgaanbieders hierin een rol.
 2. Breng de onafhankelijke cliëntondersteuner nadrukkelijker dan tot nu toe onder de aandacht bij cliënten, verwijzers, aanbieders en medewerkers van de gemeente.
 3. Draag zorg voor een duidelijke weergave van het zorgaanbod voor de inwoners van de gemeente, in de vorm van zorgmakelaar en/of een heldere Sociale routekaart, waarin zorgvragers wegwijs worden gemaakt in het zorglandschap. Tip: benoem in de documentatie van de gemeente bijv. de nationalehulpgids.nl
 4. Stuur zorgvragers die een aanvraag van een zorgvoorziening doen, een bevestiging van ontvangst en informeer de aanvrager over de status van de aanvraag en een tussentijdse evaluatie van het aanvraagproces.
 5. Train de 1e contactambtenaren in een voldoende cliëntgeoriënteerde en empathische bejegening, waarbij met de cliënt meegedacht wordt, ook indien de problematiek niet direct op te lossen is.
 6. Maak procedure afspraken met zorgaanbieder over het ontwikkelen van parameters en het monitoren van dienstverlening, zodat wachtlijsten voorkomen worden.
 7. Contracteer bij de selectie van aanbieders in ieder geval voldoende gerenommeerde en betrouwbare aanbieders die een aantoonbaar goed personeelsbeleid hebben en die, indien nodig, in staat zijn om op te schalen. Daag hierbij de aanbieder uit innovatieve en duurzame concepten te bedenken die uitnodigen tot “Social Return On Investment” oplossingen, die tegelijkertijd een oplossing bieden voor de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg (bijv. door statushouders te introduceren in zorgbanen).
 8. Kijk bij de selectie van aanbieders niet alleen naar het aantal cliënten dat van een bepaalde aanbieder gebruik maakt.
 9. Creëer stevige lokale teams “met goed opgeleide professionals, met de juiste expertise, ruimte en mandaat en voldoende tijd om te leren en reflecteren”. Neem de aan de lokale toegang gerelateerde eisen op als verplichte eisen in de kadernota.
 10. (Helpen) Creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in elke kern, het activeren en ondersteunen van burger-, wijk- en buurtinitiatieven het faciliteren van het verenigingsleven tot voortzetting van initiatieven zoals de Wijk-GGD-er en het uitdagen van instituties (de derde schil) om meer ‘de boer op te gaan’ naar inwoners toe.
 11. Stel op verzoek vervangende hulpmiddelen beschikbaar, indien het hulpmiddel ivm onderhoud of reparatie opgehaald wordt.
 12. Bied een passende oplossing bij de hulpvraag van de cliënt. Monitor na verstrekking van een hulpmiddel in welke mate het hulpmiddel aansluit bij de (initiële) behoefte en of de behoefte wellicht is gewijzigd.
 13. Daag de aanbieder uit innovatieve en duurzame concepten te bedenken, waarbij door- en uitstroom tijdig plaatsvindt.
 14. Maak procedure afspraken met de aanbieder over het ontwikkelen van parameters en het monitoren van dienstverlening, zodat wachtlijsten voorkomen worden.
 15. Trek contractmanagers aan met ervaring in het veld van Jeugdzorg en Wmo en investeer structureel in hun kennisniveau.
 16. Benoem in een volgende fase concreter de doelen en de te behalen resultaten, alsmede de wijze waarop gemonitord gaat worden in hoeverre de doelen worden behaald.
 17. Onderzoek alternatieve besturingsmodellen waarop betaalbare basisjeugdzorg ingericht kan worden, waarbij de balans wordt gezocht tussen zelfredzaamheid en passende ondersteuning, zonder dat hier kwalitatieve concessies moeten worden gedaan. Dit naar voorbeeld van Gemeentelijke regio Kaag en Braassem, waarin de aanbieders tegen een taakstellend budget en binnen een speciaal hiervoor opgerichte Stichting, de Basisjeugdzorg faciliteren. Met het onderbrengen van de Basisjeugdzorg in een Stichting met een taakstellend budget, wordt de samenwerking tussen de aanbieders in de Stichting maximaal gefaciliteerd.
 18. Betrek de Adviesraad ook in de volgende fasen van dit proces om tot goede inkoop Jeugd en Wmo te komen.
Advies Inkoop Wmo En Jeugdzorg Definitief 27122022
PDF – 328,0 KB 83 downloads

December 2022, Ferm Werk, ongevraagd advies

Op 1 september 2022 heeft de Groene Hart Rekenkamer (GHR) het rapport “Onderzoek Participatiebeleid” aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk aangeboden. De ASD heeft hierover een ongevraagd advies geformuleerd. Zij adviseert om:

 • bij de behandeling van het onderzoeksrapport in de gemeenteraad dit aan te vullen met de bevindingen en ervaringen van cliënten met de dienstverlening van Ferm Werk (zie bijlage). In de toekomst zal permanent cliënttevredenheidsonderzoek nodig blijven.
 • de ondersteuning van met name cliënten uit de categorie C vorm te geven, gebruik makend van de mogelijkheden die het lokale maatschappelijk middenveld biedt. De versterking van de samenwerking tussen SAM, het Sociaal Team en Ferm Werk is hiervoor één van de noodzakelijke randvoorwaarden.
 • voor een dergelijke dienstverlening aan met name de cliënten uit de categorieën C en D een lokaal integraal plan van aanpak te ontwikkelen.
 • de bevindingen uit het rekenkameronderzoek onderwerp van gesprek te maken in het bestuurlijk overleg met de overige 3 gemeenten binnen de GR Ferm Werk.
 • te investeren in intensievere dienstverlening voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Advies Rekenkameronderzoek Fermwerk Definitief
PDF – 826,0 KB 78 downloads

September 2022, Schuldhulpverlening, Light advies, ongevraagd

Binnenkort beslist de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de organisatie van de Schuldhulpverlening (SHV).

Er wordt nl. afscheid genomen van de PLAN-groep.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft aan het College van B&W geadviseerd om te kiezen voor een SHV-organisatie in eigen beheer, dus uitvoering door de Gemeente zelf. Pas dan wordt het ingebed in het lokale armoedebeleid. Voor inwoners is SHV nl. niet een apart hokje, noch een apart project.

Mensen met problematische schulden verdienen een veilig, effectief en perspectiefvol saneringstraject. Belangrijke inhoudelijke uitgangspunten voor Schuldhulpverlening zijn voor ons: schuldrust, trajectondersteuning, preventie en integrale aanpak.   

Brief SHV Aan B W 12 Sept 22
PDF – 593,1 KB 84 downloads

Juli 2022, Ondersteuningsfonds, ongevraagd advies

Het Ondersteuningsfonds in Bodegraven-Reeuwijk is, volgens de ASD, een onmisbaar element in het lokale armoedebeleid. Door maatwerk en de intentie om bij te dragen aan structurele oplossingen, onderscheidt het zich in positieve zin van alternatieven in andere gemeenten.

Er is echter wel een aantal verbeteringen mogelijk, zodat meer inwoners zo eerlijk, helder en duurzaam mogelijk worden ondersteund als zij het financieel even niet redden.

De ASD heeft de volgende verbetervoorstellen:

 1. Behoud het Ondersteuningsfonds, maar versterk haar duurzaam effect.
 2. Verbeter de informatie, niet alleen over het Ondersteuningsfonds maar over alle minima-regelingen. Probeer elk huishouden in armoede te bereiken!
 3. Vereenvoudig het formulier, waardoor de toegankelijkheid wordt verbeterd.
 4. Handhaaf maatwerk , maar neem heldere beslissingen. Hier kan een (gepubliceerde) set van regels bij helpen.

Over aanbevelingen is de ASD in gesprek met het Sociaal Team en Ferm Werk.

2022 07 04 Advies ASD Over Ondersteuningsfonds
PDF – 967,9 KB 92 downloads

Juni 2022, Coördinerend wethouderschap Sociaal Domein, brief aan B&W, ongevraagd

Het valt de ASD op dat de integrale benadering bij het College van het Sociale Domein ontbreekt, zowel in het programma als bij de portefeuilleverdeling. Dit terwijl op alle niveaus in de gemeente integraliteit tussen Participatiewet, Jeugdwet en Wmo de afgelopen jaren is ingezet, ter verbetering van effectiviteit en efficiency van de middelen.

Met deze brief spreekt de ASD hierover haar zorgen uit en vraagt het College om een (coördinerend) wethouder Sociaal Domein aan te wijzen om zo de integrale aanpak te kunnen waarborgen. Een dergelijke taakverdeling biedt zowel de belanghebbende partijen als de ASD één aanspreekpunt voor alle thema's die binnen het sociaal domein spelen.

Brief Aan Nw College En Raad Betreff Integraliteit
PDF – 459,0 KB 86 downloads